Useful information from given literature: "Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030"

Agriculture and Horticulture

tabel energieverbruik.JPG

Energy consumption in this sector and the rural development is seen primarily determined by horticulture (greenhouses). However, this part of the sector has little presence on the island. therefore it was decided the development of energy consumption in this sector proportional to suppose the amount of agricultural land that is in use on the island. the Ecofys report [1] for 2000 has a surface area of 10,282 ha. At the moment this is surface approximately 8,800 ha and is no further decline in the acreage expected to agriculture Texel to continue to offer favorable prospects for the future.

It is also possible to use agriculture and horticulture for producing bio-gas. However, this will occupy too much space, so it is not feasible. The amounts of land can be found in the given literature of week 3. "Nieuwe Energie voor Energieplan Texel 2030"

 

grafiek landbouwgrond.JPG

 

6.4 Kansen en bedreigingen voor de landbouw
In Nederland en zeker op Texel is het in vergelijking met andere landen en gebieden moeilijk
om rendabel energieteelt te bedrijven. Redenen hiervoor zijn:
• De focus op aardgas. De aanwezigheid van relatief goedkoop aardgas werkt tot nu toe
remmend op de mogelijkheden voor het ontwikkelen van bio-energieteelten. De voorraad
gas is naar verwachting nog voldoende voor de komende decennia. Wel is er nu een
duidelijke stijgende trend in de gasprijzen.
• Het vinden van grond voor energieteelt is problematisch. De grond in Nederland wordt al
intensief gebruikt en er zijn diverse andere activiteiten die in de komende tijd nog extra
ruimte nodig hebben, zoals woningbouw, infrastructuur, recreatie en natuur.
• De teelt van gewassen voor biobrandstoffen kan veel goedkoper in landen als bijvoorbeeld
Brazilië. Opbrengst per hectare is essentieel om te kunnen concurreren. De matige
bodemgesteldheid en het gebrek aan mogelijkheden voor beregening vormen hier een
nadeel voor Texel.
Momenteel werkt ongeveer 10% van de inwoners op Texel in de landbouw [39]. Een duurzame
energiehuishouding waarin een aanzienlijk deel van de energiedragers uit landbouw producten
wordt verkregen zal geen sterke groei van de landbouw tot gevolg hebben. Texel krijgt niet
meer landoppervlak dan het nu heeft, en daarbinnen is er weinig tot geen ruimte voor
uitbreiding van de landbouw. Er zal vooral een verschuiving binnen de landbouw optreden van
voedselproductie naar energieteelt. Eerder is geschetst dat voor de productie van duurzame
transportbrandstoffen en duurzaam gas grote hoeveelheden nodig zijn van gewassen als
koolzaad, suikerbieten, graan en maïs. De meeste van deze gewassen worden nu ook al
verbouwd. De omvang van de landbouw en de werkgelegenheid daarbinnen zullen dus naar
verwachting niet wijzigen ten opzichte van de ontwikkelingen die sowieso al plaatsvinden. Ook
het type gewassen zal gelijk blijven. Als de omvang waarin de gewassen worden verbouwd
sterk toeneemt, dan zal dit ten koste gaan van de hoeveelheid grasland. Dit kan wel
consequenties hebben voor de veehouderij

 

Log on or sign up to comment.