Bestemmingplan Texel

2 Landbouw
Voor de landbouw is een belangrijk uitgangspunt: het handhaven van het areaal agrarische
grond4. Mogelijkheden voor schaalvergroting worden opgenomen, naast mogelijkheden
voor bedrijfsverbreding. Schaalvergroting is een ontwikkeling die zich op heel Texel
voordoet.
Om verrommeling en verstening van het landschap tegen te gaan, geldt voor de agrarische
bouwpercelen5 dat alle bebouwing en bouwwerken horende bij het agrarisch bedrijf, dus
in principe ook mestbassins en kuilopslag, binnen de maximale toegestane oppervlakte
bebouwing en binnen het bebouwingsvlak moeten worden gerealiseerd.
Over de 4000 ha grasland6 is in de structuurvisie opgenomen dat de gemeente dit bewaakt
via monitoring. Als hieruit blijkt dat we onder de 4000 ha zakken, kan dan overwogen
worden maatregelen in te voeren. Er zal dus geen aanlegvergunningstelsel voor het
scheuren van grasland worden opgenomen.
Er worden op heel Texel mogelijkheden opgenomen voor schaalvergroting en voor
verbrede landbouw, zodat alle bedrijven zelf een keuze kunnen maken welke richting zij
op gaan. Vanwege de gebiedsgerichte aanpak, ter bescherming van de Texelse
kernkwaliteiten, worden sommige mogelijkheden in bepaalde gebieden (oude land van
Texel en Binnenduinrand) gebonden aan een ontheffing, zodat via het toetsingskader van
het Beeld Kwaliteits Plan (BKP), waarborgen gegeven zijn voor landschapsbehoud, en
versterking. De gebiedsgerichte aanpak komt voort uit “Beeld van Texel”.

Source:http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/uitgangspunten-bestemmingsplan-buitengebied_35711.html

 

de landbouw vitaal.JPG
landbouw vitaal 2.JPG
landbouw vitaal 3.JPG
landbouw vitaal 4.JPG
visserij.JPG
visserij 2.JPG
Source:http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/structuurvisie-texel-op-koers_35707.html

 

Log on or sign up to comment.